De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AVC: Algemene Vervoercondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).
3. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde
af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht
wordt overeengekomen.
4. Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.
5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending
dient af te leveren.
7. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft
kunnen verhinderen.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet
wordt afgeweken.
2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3 Verplichtingen van de koerier
1. De Koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te
te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de
ontvanger.
4. Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.

Artikel 4 Verplichting van de afzender
1. De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de goederen moeten worden vervuld,
de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de koerier
Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar
1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan
nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending
zelve te vergoeden tot maximaal € 455, – per zending.
Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco
2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de
zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was
bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te
vergoeden:
a: voor de schade aan de zending zelve maximaal € 455, – per zending;
b: voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal twee
maal de vracht.
Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd.
Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
Vertraging
3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is,
behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden
gerestitueerd.
Indien de afzender en/of de gedresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden
die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht.
Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot
maximaal € 455, – per zending.
4. De las, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
a: lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
b: de ondeugdelijkheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bediend;
c: voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.
Toelichting
Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102
Nieuw Burgerlijk Wetboek.
Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat
de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.
Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.
Geadviseerd wordt op de vrachtbrief, naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk over te nemen.

AVG RCS Koeriersdiensten

 

Hoe gebruikt RCS Koeriersdiensten uw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor RCS Koeriersdiensten persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens RCS Koeriersdiensten voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door RCS Koeriersdiensten worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

RCS Koeriersdiensten heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

 

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan: Inzage Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij RCS Koeriersdiensten over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij RCS Koeriersdiensten . U kunt verzoeken dat RCS Koeriersdiensten uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om RCS Koeriersdiensten te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van RCS Koeriersdiensten of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
U heeft het recht jouw persoonsgegevens van RCS Koeriersdiensten te verkrijgen RCS Koeriersdiensten zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming nodig is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat RCS Koeriersdiensten uw daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door RCS Koeriersdiensten
Een verzoek kan verstuurd worden naar geenstress@belrcs.nl. RCS Koeriersdiensten zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat RCS Koeriersdiensten een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien RCS Koeriersdiensten uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat RCS Koeriersdiensten verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt RCS Koeriersdiensten ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van RCS Koeriersdiensten worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van RCS Koeriersdiensten worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop RCS Koeriersdiensten uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar geenstress@belrcs.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop RCS Koeriersdiensten uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar geenstress@belrcs.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegeven